چرا لندن، نیویورک و شانگهای باید نگران “یخچال روز قیامت” قطب جنوب باشند؟
چرا لندن، نیویورک و شانگهای باید نگران «یخچال روز رستاخیز» قطب جنوب باشند؟

دیدگاهتان را بنویسید