آخرین رقص بلژیکی کوین دی بروین و روملو لوکاکو شرکای جدیدی دارد
این دو در روز دوشنبه در فرانکفورت در دیدار با اسلواکی برای ششمین و احتمالا آخرین ملی پوش خود با بلژیک آماده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید