خرس جستجوگر پس از گیر افتادن در بالای حصار به خواب می رود | سبک زندگیمردم محلی لحظه چرت زدن یک خرس قهوه ای را که بالای یک حصار در کشمیر هند نشسته بود، ثبت کردند.

این حیوانات 200 پوندی به دلیل بالا رفتن از جوامع برای یافتن غذا در میان زباله ها شناخته شده اند، اما این خرس خاص نتوانست به آن طرف حصار برسد.

این خرس توسط یکی از مردم فیلم گرفته شد که سر خود را با چشمان بسته روی سازه تکیه داده و منتظر نجاتش بود.

تنویر احمد، افسر حیات وحش باندیپورا، گفت که مقامات بعداً به محل رسیدند و با موفقیت خرس را بدون آسیب رساندن به آن نجات دادند.

دیدگاهتان را بنویسید